Senioren Dijk & Waard

0

Programma Senioren Heerhugowaard 2014-2018

Tim Snijders 1 februari 2014
Top

WONEN

Eigen bijdrage Tafeltje Dekje weer omlaag.

Door de verhoging van de eigen bijdrage zijn veel mensen nu aangewezen op magnetronmaaltijden. We zijn van de patatgeneratie naar de magnetrongeneratie gegaan. De maaltijden van Tafeltje Dekje bevatten minder zout, zijn afwisselender en kunnen aangepast worden als er een speciaal dieet gevolgd moet worden. Bovendien is er hierdoor ook nog een sociale controle op het welzijn van de mensen.

Op de begane grond slaap- en badkamer realiseren mogelijk maken.

Ondanks verruiming van de regels voor vergunningvrij bouwen zorgt het bestemmingsplan nog vaak voor belemmeringen. De gemeente dient hier ruimhartiger mee om te gaan. Mensen willen langer thuis blijven wonen, de overheid moedigt het ook aan, schep dan ook de mogelijkheden.

Informatietechnologie gebruiken om thuis blijven wonen makkelijker te maken.

Techniek kan nooit het menselijk contact vervangen maar het biedt wel veel praktische mogelijkheden die het dagelijkse leven makkelijker maken en die ook binnen de beperkte budgetten vaker contact mogelijk maken. Maar in aanvulling op, niet ter vervanging van menselijk contact.

Bij nieuwbouw betaalbare seniorenwoningen mogelijk maken.

Zowel voor jongeren als voor ouderen dienen er meer betaalbare woningen te komen. Bij nieuwbouw uitsluitend nog levensloop bestendige woningen bouwen. Daarmee komt ook de doorstroom op gang van senioren uit eengezinswoningen naar woningen waarin noodzakelijk geachte voorzieningen al standaard zijn.

ZORG

Meer bekendheid voor de ondersteuning van mantelzorgers en de mantelzorgvergoeding.

Er zijn nog steeds veel mantelzorgers die de voorzieningen voor mantelzorgers, mensen die zorgen voor familie, buren, vrienden, niet kennen. Wij willen dat de gemeente in overleg met zorg- en hulpverleners hier meer aandacht aan besteedt.

Ook in Heerhugowaard dient tijdelijke, vervangende zorg mogelijk te zijn om mantelzorgers te ontlasten.

Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. Om hen de mogelijkheid te geven ook eens op vakantie te gaan of gewoon even tot rust te kunnen komen dient er ook in Heerhugowaard respijtzorg komen. Professionals en vrijwilligers nemen dan tijdelijk de zorg over. Dat kan in een Respijthuis maar ook in speciaal daarvoor ingerichte kamers in verzorgings- of verpleeghuizen.

Meer combinaties van zelfstandig wonen met zorg, zoals ‘Magnolia’. Mensen dienen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen, in nabijheid van winkels en voorzieningen.

Magnolia is een appartementencomplex waar mensen zelfstandig wonen en waar de zorg- en dienstverlening daar waar nodig wordt verzorgd door de Pieter de Raat Stichting. Als mensen meer zorg nodig hebben zou het goed zijn als ze in hun eigen buurt kunnen blijven wonen zodat ze de contacten met hun omgeving kunnen blijven onderhouden.

Bij inkoop van zorg gaat het geld naar het bed, niet naar het bureau.

De praktijk is dat voor zorg steeds meer betaald moet worden terwijl de mensen die de dagelijkse zorg verlenen steeds minder betaald krijgen. Er gaat dus steeds meer geld naar management en directie. Dat moet anders. Een voorbeeld hiervan is ‘Buurtzorg’, waar de mensen die de zorg verlenen zelf alles regelen met zo min mogelijk bureaucratie. Goede, professionele zorg met zo min mogelijk administratieve kosten, management en overhead.

Fijnmazige wijkverpleging en wijkzorg.

Verplegers in de wijk die bekend zijn met de wijk en voor de bewoners vertrouwde hulpverleners zijn. Ze weten wat er speelt en welke bewoners extra aandacht nodig hebben.

In stand houden van het pgb (persoonsgebonden budget).

Het pgb geeft keuzevrijheid bij het afnemen van zorg en hulp. Doordat er organisaties zijn geweest die hebben gefraudeerd is het pgb in opspraak gekomen. Desondanks vinden wij dat het pgb in stand dient te blijven. Pak de fraude aan maar de goeden mogen niet onder de kwaden leiden.

Bij aanbieding van zorg dient realistisch en kritisch gekeken te worden naar wat noodzakelijk is.

Bij een gesprek aan de ‘keukentafel’ kan worden bepaald welke zorg en hulp nodig is en in welke mate. Daarbij wordt ook gekeken wat mensen zelf en hun directe omgeving hierbij kunnen betekenen.

WIJKEN

Combinatie van ontmoetingsplekken, betaalbare ruimte voor verenigingen, informatie over voorzieningen en zorgverlening in de wijk.

Wij willen dat er dicht bij huis, in elke wijk, een plaats is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan in buurthuizen maar ook door een deel van een bestaand gebouw hiervoor te gebruiken zoals een school of een verzorgingstehuis. Ook voor dagopvang dienen er veel meer mogelijkheden te komen nu mensen langer thuis blijven wonen. Dit alles kan in combinatie met ruimte voor verenigingen, hulp- en zorgverleners en een laagdrempelig loket voor de gemeentelijke voorzieningen.

Blijvende ondersteuning van wijkpanels.

Wijkpanels zijn de ogen en oren in de wijk. Ze zorgen voor meer samenhang en informatie op grond waarvan de gemeente haar besluitvorming kan baseren.

Re-integratie op wijkniveau: klusjes doen, gezelschap voor eenzame mensen, samen boodschappen doen of een blokje om

Vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen veel betekenen voor hun eigen wijk, voor mensen die wel wat hulp of aandacht kunnen gebruiken.

Stimuleren en faciliteren van initiatieven die vanuit de bewoners zelf komen.

Heerhugowaarders hebben zelf ook goede ideeën voor voorzieningen, evenementen of andere initiatieven die zorgen dat mensen meer contact hebben met andere bewoners van hun wijk. Juist de initiatieven die van bewoners zelf komen kunnen vaak rekenen op breed draagvlak in de wijk.

Vrijwilligers zijn het cement en de smeerolie in de samenleving. Zij dienen ook door de gemeente gesteund en gewaardeerd te worden.

Zonder de inzet van vrijwilligers is er geen samenleving. Ze dienen hiervoor waardering te krijgen, ook van de gemeente.

Alle openbare gebouwen en de openbare ruimte moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit

Zelfs in en rond Middenwaard, dat toch zeer recent gerenoveerd en uitgebreid is, zijn er plaatsen die niet of zeer slecht bereikbaar zijn voor mensen die van een rolstoel of scootmobiel gebruik maken. Ook voor slechtzienden zijn er onnodige beperkingen. Onze gemeente moet bereikbaar zijn voor iedereen.

Speel- en sporttoestellen door heel Heerhugowaard, ook voor volwassenen.

Het is gewenst dat er dicht bij huis sport- en speeltoestellen geplaatst worden waar ook volwassenen gebruik van kunnen maken. Daarmee wordt meer bewegen maar ook elkaar ontmoeten gestimuleerd.

Meer expositiemogelijkheden voor lokale kunstenaars.

Heerhugowaard kent vele professionele maar ook verdienstelijke amateurkunstenaars. Wij willen meer expositieruimtes.

Kritisch kijken naar openbare verlichting i.v.m. veiligheid.

Niet te veel bezuinigen op verlichting. Het mag niet voorkomen dat mensen zich onveilig voelen en ’s avonds niet meer naar buiten durven te gaan door onvoldoende openbare verlichting. We willen dat voor de openbare verlichting zo spoedig mogelijk gebruik gemaakt wordt van energiezuinige verlichting zoals LED.

VERKEER EN VERVOER

De HugoHopper wordt verder uitgebouwd

De routes worden uitgebreid, afhankelijk van de wensen van (mogelijke) gebruikers en er komt ook een flexibele van deur tot deur service voor rolstoelen en scootmobiels.

Voetpaden en op- en afritten rollator- en scootmobielproof maken

Voetpaden dienen vlak genoeg te zijn. De huidige op- en afritten vormen nog te vaak een opstakel voor gebruikers van hulpmiddelen.

Verkeersveiligheid verbeteren door onveilige plekken aan te pakken, zebrapaden worden niet weggehaald maar verbreed

De huidige zebrapaden in Heerhugowaard voldoen vaak niet aan de norm omdat ze te smal zijn.

Er komt een tunnel onder het spoor bij de Zuidtangent, voor fietsers en voetgangers komt er daardoor een veilige oversteekplek richting het station.

We willen dat deze tunnel de hoogste prioriteit krijgt. Daarnaast dient er voor de tussenliggende periode snel een oplossing te komen voor de onveilige situatie op de kruising Zuidtangent/Bevelandseweg/Stationsplein.

In het oude centrum wordt de Middenweg autoluw gemaakt

Als de ring rond Heerhugowaard met het doorstrekken van de Oosttangent gereed is dan kan zo spoedig mogelijk autoluw gemaakt worden omdat deze dan geen functie meer heeft voor het doorgaande verkeer.

De gemeente stimuleert dat senioren de mogelijkheid hebben te leren omgaan met de elektrische fiets of scootmobiel

Als de gemeente de aanschaf van een scootmobiel gesubsidieerd heeft dan dient er de mogelijkheid te zijn deze eerst een periode uit te testen.

Meer oplaadpalen voor elektrische auto’s, voor boosters en voor elektrische fietsen

Steeds meer mensen maken gebruik van een elektrische auto. Er zal dus steeds meer behoefte komen aan oplaadpalen. Wij willen dat de exploitatie van deze palen wordt gedaan door het regionale elektriciteitsbedrijf. Ook voor boosters en elektrische fietsen dienen er meer mogelijkheden te komen voor het opladen, vooral bij voorzieningen zoals het gemeentehuis.

ARMOEDE

De Huygenpas blijft bestaan, wordt waar mogelijk uitgebreid en de aanvraag wordt laagdrempeliger

De aanvraag door mensen die niet via de gemeente een uitkering krijgen is nu onnodig ingewikkeld.

Mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk doen hebben recht op de langdurigheidstoeslag

Mensen met een uitkering kunnen niet verplicht worden vrijwilligerswerk te doen maar het kan wel gestimuleerd en gewaardeerd worden.

Heerhugowaard moet er alles aan doen om te zorgen dat er zo min mogelijk armoede is

Onder senioren is er veel stille armoede. De gemeente dient meer bekendheid en informatie te geven over de mogelijkheden voor toeslagen en dergelijke.

Schuldhulpverlening in stand houden en indien noodzakelijk uitbreiden

Schuldenproblematiek komt tegenwoordig ook bij mensen met een meer dan minimum inkomen voor. Er wordt daarom steeds meer een beroep gedaan op de schuldhulpverlening. Een goed voorbeeld van hulp hierbij zijn de Schuldhulpmaatjes.

In stand houden van vergoedingen en voorzieningen voor mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau

De gemeente heeft de keuze om lager te gaan dan 120%. Wij vinden dat er ruimhartig dient te worden omgegaan met armoedebestrijding.
VEILIGHEID

Wijkagent dient zichtbaar aanwezig te zijn en makkelijker bereikbaar.

Het is nog steeds zo dat veel mensen hun wijkagent niet kennen. Als je iemand kent zoek je makkelijker contact. Iedereen dient te weten wie de wijkagent is, niet alleen mensen die veel met de wijkagent te maken hebben.

Aanpak overlast hangjongeren door inzet tweede jongerencoach.

De jongerencoach doet heel goed werk maar met één persoon kunnen minder jongeren bereikt worden. Ook kan dan makkelijker bij ziekte of vakantie vervangen worden.

Campagne voor meer veiligheid in en om huis.

In en om het huis gebeuren nog steeds de meeste ongelukken. Bij woningbranden zijn senioren een kwetsbare groep. De gemeente dient meer voorlichting te geven en bij woningaanpassing (bijvoorbeeld plaatsing van een traplift) te adviseren over brandveiligheid. Daarbij kan de brandweer adviseren.

BOUWEN

De Noord en ’t Kruis open houden. Na de Draai, Broekhorn en De Vaandel (De Vork) geen bebouwing meer van open gebieden

De huidige nieuwbouwlocaties voorzien nog geruime tijd in de behoefte. Daarna groeit de bevolking van Heerhugowaard niet meer en is grootschalige nieuwbouw niet meer nodig.

Bouwen tussen de bestaande bebouwing (inbreilocaties) alleen in nauw overleg met de omwonenden

Voor de bouwplannen zullen ontwikkelaars zelf met de buurt in gesprek te gaan om tot een bouwplan te komen dat past in de buurt.

DUURZAAMHEID

We streven er naar dat in 2030 een evenwicht is ontstaan tussen gebruikte en opgewekte energie maar maken ook een realistische afweging m.b.t. kosten en baten.

Duurzaam (ver)bouwen door projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, particulieren en bedrijven wordt gestimuleerd, voorwaarde bij woningen is dat de woonlasten lager worden.

De winst die op termijn gemaakt wordt door energiebesparing dient naar de gebruikers te gaan en niet naar een bedrijf dat de duurzame maatregel exploiteert.

Milieuvriendelijke energieopwekking mag geen hinder voor omwonenden veroorzaken.

De huidige minimumafstand van windmolens tot woningen is te kort om hinder te voorkomen. Deze afstand dient dus vergroot te worden.

WERKEN

Gebruik maken van deskundigheid en ervaring senioren voor beter afstemming opleidingen op bedrijfsleven en voor begeleiding van stagiaires.

Bedrijven geven aan dat opleidingen nog steeds niet goed aansluiten. Mensen met veel werkervaring kunnen scholen helpen om het aanbod beter af te stemmen. Ook kunnen werkeloze senioren op de scholen helpen bij het praktijkonderwijs.

Inzet senioren om schooluitval te beperken.

In de nabije toekomst wordt een tekort verwacht aan jongeren met vmbo niveau 3 en 4, vakmensen dus. Om schooluitval te beperken kunnen senioren ingezet worden om de kinderen te motiveren en te leren op eigen kracht problemen uit de wereld te helpen. Goede voorbeelden zijn Z11 en Coach4You.

CULTUURHISTORIE

Het Poldermuseum, het Praalgraf van Brederode en de overige monumenten in Heerhugowaard blijven we ondersteunen

Meer aandacht voor recente cultuurhistorie

Heerhugowaard heeft bouwstijlen vanaf de jaren 60 t/m heden. Er is veel variatie in bouwstijlen. Van de sobere stijl van de jaren 60 tot de internationaal bekroonde Stad van de Zon. Heerhugowaard kan dit nog meer in samenhang uitdragen en daarmee bezoekers naar onze gemeente trekken.

VERENIGINGSLEVEN

Verenigingen blijvend ondersteunen in hun activiteiten en accommodaties

Verenigingen zijn een samenbindende factor in de gemeente. Zonder verenigingen is er geen sport en cultuur mogelijk.

Er komt een ‘Wall of Fame’ met foto’s van succesvolle Heerhugowaardse sporters

Er zijn veel Heerhugowaardse sporters die recent of in een verder verleden een bijzonder prestatie hebben geleverd. Bijvoorbeeld een medaille op een NK, EK, WK of de Olympische Spelen. Wij willen dat er op een prominente plaats in onze gemeente voor hen een Wall of Fame wordt opgericht zodat hun prestaties blijvende aandacht krijgen.

SAMENWERKING ANDERE GEMEENTE

Samenwerking wordt gezocht als dit meerwaarde heeft voor financiën en professionaliteit

Er wordt inmiddels al op heel veel gebieden regionaal samengewerkt. Dit mag er echter niet toe leiden dat de loketten en serviceverlening verdwijnen naar de centrumgemeente.

FINANCIËN

Geen verhoging gemeentelijke lasten, alleen inflatie toepassen

De bezuinigingen die door de regeringspartijen en de gedoogpartners worden opgelegd mogen niet worden doorberekend in de gemeentelijke belasting.

Parkeertarieven niet verder omhoog en de parkeervergunningen voor bewoners blijven gratis.

Behoudend financieel beleid

Grondexploitaties transparant, waar mogelijk rentelasten van de gemeente omlaag brengen

De financieringskosten van leningen drukken zwaar op de begroting. We zullen dus enerzijds heel kritisch moeten zijn op het afsluiten van nieuwe leningen en waar mogelijk de rentelasten van bestaande leningen omlaag brengen.

Met meevallers leningen afbetalen om de rentelasten omlaag te brengen

Inhuur op een uurtarief niet hoger dan de burgemeestersnorm

Externe adviseurs en tijdelijk personeel dienen niet exorbitant betaald te worden

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!