Senioren Dijk & Waard

Wijken

Een leefbare gemeente is een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In de wijken krijgt Heerhugowaard vorm. Zowel in fysieke zin (bijvoorbeeld woningbouw) als in sociale zin (bijvoorbeeld de zorg voor elkaar).  Senioren Heerhugowaard wil daarom wijken waar het prettig wonen is en waar bewoners elkaar ontmoeten en samen leven.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten.

  • Senioren Heerhugowaard vindt het vanzelfsprekend dat omwonenden vanaf het begin meepraten bij nieuwbouwplannen in de wijk. Alleen zo kunnen de wensen en goede ideeën van buurtbewoners ook meegenomen worden in de plannen en dan krijgen we bouwplannen die ook echt in de buurt passen.
  • De wijkpanels en de buurthuizen willen wij weer terug in alle wijken en Senioren Heerhugowaard vindt dat deze actief ondersteund moeten worden door de gemeente.
  • Wij willen een combinatie van ontmoetingsplekken en betaalbare ruimte voor verenigingen en een gemeente die burgerinitiatieven op dit gebied actief ondersteunt. Het is belangrijk om initiatieven en activiteiten te bevorderen om eenzaamheid onder jong en oud terug te dringen. Stichting MET Welzijn Heerhugowaard kan dan in de buurthuizen een vast aanspreekpunt zijn waarbij zij het centrum vormen voor informatie over zorgvoorzieningen en welzijn.
  • Alle openbare gebouwen en openbare ruimten moeten toegankelijk zijn (of gemaakt worden) voor mensen met een beperkte mobiliteit.
  • Senioren Heerhugowaard wil dat het maaibeleid verbeterd wordt en meer netheid van de wijken door een betere aanpak van zwerfafval en bijplaatsingen bij de afvalparkjes in de wijken.
  • Ook willen we meer afvalbakken voor hondenpoep en de verstrekking van hondenpoepzakjes op centrale plaatsen waar veel honden worden uitgelaten.
  • De parkeernorm bij inbreilocaties moet minimaal 1,5 zijn, dus anderhalve parkeerplek per woning. Bij nieuwbouwlocaties minimaal 2,0.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!