Senioren Dijk & Waard

Stellingen Kieskompas

Stellingen Kieskompas en de visie van Senioren Heerhugowaard

1 In gemeente Heerhugowaard moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan niet mee eens We willen in Heerhugowaard niet voorop lopen met gereguleerde wietteelt. Wanneer het landelijk beleid wordt zullen we ons standpunt heroverwegen.
2 Heel Heerhugowaard wordt een vuurwerkvrije zone mee eens We willen een groot centraal vuurwerk, verder Heerhugowaard vuurwerkvrij vanwege de overlast en schade door vuurwerk.
3 Er moet meer cameratoezicht komen op straat niet mee eens De veiligheid is voldoende onder controle door de inzet van beveiliging en toezichthouders. Deze mensen zijn ook op verschillende plekken inzetbaar, daar waar nodig is. Cameratoezicht is niet nodig in Heerhugowaard.
4 Er mogen geen gokhallen meer bijkomen in Heerhugowaard mee eens Eén gokhal in Heerhugowaard is voldoende, niet uitbreiden
5 Bij het inkoopbeleid moet de gemeente voorrang geven aan duurzame bedrijven, ook al kost dit meer niet mee eens Duurzaam inkopen is al beleid maar moet wel financieel haalbaar zijn. Er zal altijd een afweging zijn tussen duurzaamheid en kosten.
6 De onroerende zaakbelasting (OZB) moet omlaag, ook al gaat dit ten koste van gemeentelijke voorzieningen niet mee eens De OZB moet zo laag mogelijk gehouden worden maar we willen wel de voorzieningen in stand houden.
7 Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zon- en feestdagen helemaal mee eens Winkeliers kunnen zelf het beste bepalen of er behoefte is aan openstelling op zon- en feestdagen, de gemeente moet daar buiten blijven.
8 De gemeente moet inwoners die hun energie zelf duurzaam opwekken financieel tegemoet komen niet mee eens Duurzame opwekking, bijvoorbeeld met zonnepanelen, levert de bewoners geld op, daar hoeft de gemeente niet aan mee te betalen.
9 Er mogen meer windmolens worden gebouwd in Heerhugowaard helemaal niet mee eens Windmolens leveren te veel overlast op (geluid, horizonvervuiling). Er zijn betere alternatieven.
10 De gemeente moet huiseigenaren die hun huis isoleren een subsidie geven niet mee eens Energiebesparing levert de bewoners geld op, daar hoeft de gemeente niet aan mee te betalen. We willen verduurzamen wel stimuleren maar niet financieel ondersteunen.
11 Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen in Heerhugowaard niet mee eens De huidige regels voldoen goed. Wel vinden we dat als de gemeente bomen kapt er weer net zoveel bomen teruggeplaatst moeten worden.
12 Inwoners krijgen geld van de gemeente om het groenonderhoud in hun buurt zelf te doen niet mee eens We willen niet dat inwoners hier geld voor krijgen. Wel steunen we het als inwoners aangeven dat ze zelf het onderhoud willen doen en daarvoor machines van de gemeente willen gebruiken.
13 In plaats van meer parkeerplekken, moet er meer groen komen in de gemeente helemaal niet mee eens Er zijn in Heerhugowaard nauwelijks plaatsen waar een overschot aan parkeerplaatsen is. Wel zijn er veel wijken met een hoge parkeerdruk. In nieuwbouwwijken willen we een ruime parkeernorm.
14 De gemeente moet meer geld investeren in voorzieningen voor de jeugd, ook al moeten de belastingen daarvoor omhoog niet mee eens Er is al veel voor de jeugd. Alleen op commercieel gebied (horeca) ontbreekt er nog wat maar dat is geen gemeentelijke taak. We willen wel de buurthuizen weer terug, wat ook voor jongeren een belangrijke voorziening is.
15 Om schoolverzuim tegen te gaan moet de gemeente geld vrijmaken om extra leerplichtambtenaren aan te stellen helemaal niet mee eens Er is de laatste jaren veel ingezet op terugdringen van schoolverzuim en met succes. Meer inzet is niet noodzakelijk.
16 Horeca-gelegenheden in Heerhugowaard mogen zelf bepalen tot hoe laat ze open zijn mee eens Er is meer overlast als er één sluitingstijd is en iedereen tegelijkertijd op straat komt te staan. Overlast is nooit toegestaan en moet altijd aangepakt worden.
17 Er mogen meer evenementen worden georganiseerd in Heerhugowaard, ook al leidt dit tot overlast mee eens We zijn voor meer evenementen. Enige overlast is onvermijdelijk maar overmatige overlast is nooit toegestaan en moet altijd aangepakt worden.
18 Mensen met een bijstandsuitkering moeten verplicht een tegenprestatie verrichten mee eens Er moet wel een tegenprestatie gezocht worden die bij de persoon past.
19 Vervoer van gehandicapten en leerlingen met een beperking moet gratis worden, ook al kost dit de gemeente geld niet mee eens (Ouders van ) gehandicapten en ouders van leerlingen met een beperking moeten op basis van draagkracht bijdragen aan het vervoer.
20 De gemeente moet stoppen met de spooronderdoorgang en komen met een andere oplossing niet mee eens De verkeersituatie moet beter dan het nu is maar het voorstel had ook wel wat haken en ogen en zowel voorstanders als tegenstanders. We hebben gezocht naar een beter alternatief. Ons raadslid Jan van der Starre heeft er zelfs een maquette van gemaakt. Uiteindelijk bleek het voorstel dat samen met de klankbordgroep was uitgewerkt toch de best haalbare oplossing.
21 De auto moet meer de ruimte krijgen niet mee eens Over het algemeen gaat dit goed in Heerhugowaard. Notoire knelpunten (bijvoorbeeld Oosttangent tijdens de spits) moeten wel worden aangepakt.
22 Er mag meer hoogbouw komen in het centrum van Heerhugowaard helemaal niet mee eens Buiten de ruimte die er nu al is geen nieuwe hoogbouw. Uitzondering is het stationsgebied.
23 Alle woonwijken moeten voor minstens 40% uit sociale woningen bestaan niet mee eens Er moet meer sociale woningbouw komen in Heerhugowaard maar in bestaande wijken is geen ruimte voor meer dan 40%
24 Ouderen moeten voorrang krijgen op woningen dichtbij voorzieningen (bijv. buurtcentra of winkels) helemaal mee eens Omdat er nu al een tekort is aan betaalbare seniorenwoningen, en dit in de toekomst snel zal toenemen, dienen nieuwbouwlocaties in de buurt van winkels en medische voorzieningen gereserveerd te worden voor betaalbare woningen voor ouderen. Dit zal ook de doorstroming binnen de sociale woningbouw vergroten.
25 De belastingen mogen omhoog om meer te kunnen investeren in de thuiszorg niet mee eens Geen hoge eigen bijdrage maar daarvoor hoeven de belastingen niet omhoog
26 De gemeente moet inwoners extra budget geven, zodat zij zelf zorgtaken kunnen organiseren (bijv. eigen dagbesteding) niet mee eens Dit kan betaald worden uit het persoonlijke pgb-budget, de gemeente hoeft hier niet extra aan bij te betalen
27 Bij projecten met grote gevolgen voor burgers moet de gemeente een referendum organiseren helemaal niet mee eens Gezien de lage opkomst en omdat een referendum alleen adviserend kan zijn, zijn wij geen voorstander van een referendum.
28 In alle wijken moet er een buurthuis zijn, ook als dit de gemeente geld kost helemaal mee eens De wijkpanels en de buurthuizen willen wij weer terug in alle wijken en Senioren Heerhugowaard vindt dat deze actief ondersteund moeten worden door de gemeente.

Dit een gemeentelijke verantwoordelijkheid, de gemeente betaalt hier aan mee zodat de zaaltjes voor een lage prijs verhuurd kunnen worden.

29 De gemeente moet meer geld uittrekken voor ordehandhavers (BOA’s) op straat helemaal mee eens De praktijk leert dat dit in Heerhugowaard beter werkt dan cameratoezicht.
30 Heerhugowaard moet experimenteren met het basisinkomen niet mee eens Er zijn al meerdere experimenten. Als dat succesvol is kan het overgenomen worden.
31 De lening voor starters op de woningmarkt (starterslening) moet weer worden ingevoerd in Heerhugowaard mee eens Jongeren hebben veel moeite om de financiering van een huis rond te krijgen. Ze moeten daarbij geholpen worden.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!