Senioren Dijk & Waard

Zorg

Elke Heerhugowaarder moet de zorg krijgen die nodig is en heeft het recht te kiezen tussen zolang mogelijk in het eigen vertrouwde huis te kunnen blijven wonen en wonen met anderen. We zetten ook in op preventie om de het nodig hebben van zorg of zwaardere zorg zo lang mogelijk uit te stellen.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

 • Senioren Heerhugowaard gaat uit van zorg zo veel als nodig en zo licht als mogelijk, zonder hoge eigen bijdrage.
 • Er wordt aandacht besteed aan het verlenen van zorg op maat. Hierdoor kunnen ouderen ervoor kiezen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Door praktische zorg aan te bieden, kan meer veiligheid worden geboden en wordt het onderhouden van sociale contacten makkelijker waardoor het thuis blijven wonen mede wordt gestimuleerd.Ā Het uitgebreid toepassen van de laatste technologische en digitale ontwikkelingen bij en voor ouderen en het invoeren van snel internet in heel Heerhugowaard is daarbij van cruciaal belang. Wij ondersteunen initiatieven die de digitale vaardigheid bij ouderen stimuleren.
 • In de huidige tijd gaan mensen pas naar een verpleeghuis als het echt niet anders kan. Het verzorgingstehuis bestaat niet meer. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk thuis blijven wonen en een beroep doen op verpleegkundige en/of huishoudelijke hulp van zorginstellingen. Veel van de mensen, zeker wanneer ze alleenwonend zijn en weinig financiĆ«le middelen hebben, zijn eenzaam. Ze komen weliswaar veelal in aanmerking voor dagbesteding, maar maken daar geen gebruik van omdat ze het te ver weg vinden of omdat ze vrezen er niemand te kennen. Daarom wil Senioren Heerhugowaard dat er meer kleinschalige dagbesteding in de eigen buurt georganiseerd wordt, zo mogelijk ingebed in een breder activiteitenpalet, bijvoorbeeld in de buurthuizen. Kleinschalige opvang in de eigen buurt heeft als voordeel dat men meer mensen ontmoet die men kent en waarmee men ook buiten de dagbesteding om gemakkelijker contact onderhoudt, daardoor is het minder anoniem.
 • Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. Wij willen tijdelijk vervangende zorg door professionals of vrijwilligers om mantelzorgers te ontlasten.
 • In een Respijthuis, maar ook in speciaal daarvoor ingerichte kamers in verzorgings- of verpleeghuizen kunnen mensen dan logeren die zorg nodig hebben, ter ontlasting van mantelzorgers.
 • Door de sterke vergrijzing is er ook een toenemende vraag naar een hospice in Heerhugowaard. Senioren Heerhugowaard wil dat de gemeente een dergelijk initiatief ondersteunt.
 • Senioren Heerhugowaard vindt het belangrijk dat Heerhugowaard een dementievriendelijke gemeente te zijn. Dit is essentieel omdat met een ouder wordende gemeente het aantal dementiepatiĆ«nten toeneemt. Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn en nu al te beginnen met het verkennen van de mogelijkheden om deze mensen te kunnen begeleiden nu en in de toekomst. Maar ook de gemeenschap kan beter voorbereid worden op het omgaan met dementerenden.
 • We vinden het belangrijk dat het PGB (persoonsgebonden budget) in stand wordt gehouden. Het PGBĀ  geeft keuzevrijheid bij het afnemen van zorg en hulp.
 • Senioren Heerhugowaard wil dat de gemeente voorlichting geeft over bestaande voorzieningen en regelingen aan ouderen samen met de aanwezigheid van een laagdrempelig loket voor de gemeentelijke voorzieningen. Er is een goede afstemming tussen de voorlichtingspunten in de wijken en het gemeentelijk loket.
 • De gemeente zet in op preventie voor ouderen, op gezond ouder worden. We investeren in preventieve programmaā€™s, bijvoorbeeld samen met de GGD, sport- of welzijnsorganisaties. We faciliteren sport- en beweegprogrammaā€™s en burgerinitiatieven, zodat senioren meer gaan bewegen. Denksporten zoals kaarten of schaken zijn belangrijk om ouderen ook geestelijk soepel te houden.
 • Wij steunen het succesvolle project Samen Oud, als goed voorbeeld waarin gewerkt wordt met zorgteams voor ouderen. Huisartsen zijn hierin de spil, zij werken samen met een wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur.
 • We hebben de kwaliteit van leven van ouderen in onze gemeente goed in beeld en zetten onze capaciteiten in om dit te realiseren. Hiertoe benutten wij de rapportages per gemeente van www.mijnkwaliteitvanleven.nl omĀ  verbeteringen door te voeren.
 • We willen een gecoƶrdineerde voorlichting over gevaren in en om het huis. Denk aan valpreventie, brandpreventie, hoe om te gaan met beperkte mobiliteit en vluchten bij brand. De Veiligheidsregio kan dit op zich nemen.
 • Ook roze ouderen moeten zich thuis kunnen voelen in een zorginstelling. We zijn er daarom voorstander van dat onze woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen het certificaat Roze Loper halen. De gemeente kan dit in gespreken met deze instellingen bespreekbaar maken.
 • In Heerhugowaard dient een eigen huisartsenpost te komen, bereikbaar voor iedere Heerhugowaarder.
 • Wij steunen het pleidooi van de coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving. Dat betekent:
  • de gemeente en zorgkantoren maken integraal ouderenbeleid, waarbij ze ouderen centraal stellen Ć©n betrekken.
  • de gemeente zorgt dat hulp makkelijk vindbaar, voldoende inzetbaar en van goede kwaliteit is via:
  • (onafhankelijke) cliĆ«ntondersteuners die meedenken met de oudere over hoe zijn wensen te realiseren zijn. Ook als het gaat over zorg op de grens van verschillende wetten;
  • toegankelijke informatievoorziening: digitaal, schriftelijk Ć©n persoonlijk (loketten);
  • sociale netwerken en een gerichte aanpak van eenzaamheid.
  • de gemeente maakt integraal beleid om mantelzorgers beter te informeren over ondersteuning. Ook als zij in een andere gemeente wonen dan de zorgvrager.
  • de gemeente zorgt voor voldoende respijtzorg inkopen en inzetten om mantelzorgers te ontlasten.
  • de gemeente stimuleert dat er ontmoetingsplekken in elke wijk komen voor daginvulling die aansluit bij de interesses van ouderen.
  • de gemeente stimuleert laagdrempelige zorg, ondersteuning en activiteiten in elke wijk die ouderen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig en actief te blijven.
  • de gemeente stimuleert lokale en regionale organisatiekracht voor opbouw en onderhoud van lokale/regionale netwerken van hulpverleners. Vanuit deze netwerken kunnen zij proactief persoonsgerichte en samenhangende zorg in de buurt bieden. Dit vraagt een stabiele financiĆ«le basis.
  • de gemeente zorgt dat het zorgaanbod buiten kantoortijden past in een samenleving waar ouderen langer thuis wonen.
  • de gemeente stimuleer en waar nodig faciliteert en organiseert de totstandkoming van een informatiepunt in de wijk voor ouderen waar zij informatie en ondersteuning krijgen.
  • de gemeente stimuleert samenwerking tussen ouderen, gemeenten, ministeries (BZK/VWS/VenJ/IenM), woningcorporaties, openbaar vervoerders en andere partijen op het gebied van wonen en woonomgeving.
  • de gemeente stimuleert lokaal regionale oplossingen en de initiĆ«rende rol van gemeenten hierbij.
  • de gemeente stimuleert gemeenten om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid te bevorderen. Bijvoorbeeld door het creĆ«ren van ontmoetingsruimten, stimuleren van gezamenlijk gebruik van faciliteiten, en het organiseren van maaltijden en activiteiten.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!