Senioren Dijk & Waard

Verkiezingsprogramma

verkiezingsprogramma SHHW 2018

Verkiezingsprogramma Senioren Heerhugowaard 2018 – 2022

Heerhugowaard is van oorsprong een ‘jonge groeigemeente’. Het aantal inwoners is in de laatste 40 jaar sterk gegroeid, waardoor de bevolkingssamenstelling aan het veranderen is. In Heerhugowaard is het aantal 65-plussers de laatste 10 jaar al toegenomen met 81%, dat is bijna een verdubbeling. De verwachting is dat tot 2040 het aantal 65-plussers nog eens bijna zal verdubbelen (bron: CBS).

De gemeente Heerhugowaard is daar echter nog onvoldoende op ingericht. De nadruk ligt veelal op jongeren en gezinnen, terwijl de senioren een steeds grotere rol in onze samenleving innemen en als zodanig mogen worden gezien en gewaardeerd. Daarom is er een verandering nodig. Een verandering in ons denken en in ons handelen. We gaan voor het leggen van verbindingen tussen jong en oud.

Wonen

Het aantal zelfstandig thuiswonende ouderen is gegroeid en blijft groeien. Deels omdat de vergrijzing in Heerhugowaard veel sneller gaat dan elders in de regio of in Nederland. Deels omdat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Er zijn dus voldoende woningen voor senioren nodig.

Om dit te bereiken zetten we in op de volgende punten:

 • Omdat er nu al een tekort is aan betaalbare seniorenwoningen, en dit in de toekomst snel zal toenemen, dienen nieuwbouwlocaties in de buurt van winkels en medische voorzieningen gereserveerd te worden voor betaalbare woningen voor ouderen. Dit zal de doorstroming binnen de sociale woningbouw vergroten.
  Geen woningen voor senioren aan de buitenkant van Heerhugowaard.
 • Ook voor jongeren moeten er meer betaalbare woningen komen.
 • Bij nieuwbouw uitsluitend nog levensloopbestendige woningen bouwen.
 • Senioren denken en praten vroeg in het planproces mee over hun vraag of behoefte, als het gaat om (nieuwe) vormen van wonen, woonomgeving en (zorg-) voorzieningen. Zo krijgen we voorzieningen die zeker aansluiten bij de behoefte.
 • Senioren Heerhugowaard vindt het belangrijk dat ouderen zelf de keuze kunnen maken tussen zelfstandig wonen, een verzorgingstehuis of aanleunwoning. Ook voor senioren met een kleine beurs dienen er voldoende keuzemogelijkheden te zijn.
 • We zijn voor het financieren van de aanpassingen aan een koopwoning en we steunen daarom de in vele gemeenten toegepaste Blijverslening. Deze lening kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het realiseren van woningaanpassing zoals slaap- en badkamer op de begane grond.
 • De gemeente kan het langer thuis blijven wonen ondersteunen door voorlichting te geven aan ouderen wat betreft de mogelijkheden om met automatisering kleine alledaagse problemen in de woning en leefomgeving op te lossen. Hierdoor wordt het zelfstandig wonen ondersteund.

Wijken

 • Een leefbare gemeente is een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In de wijken krijgt Heerhugowaard vorm. Zowel in fysieke zin (bijvoorbeeld woningbouw) als in sociale zin (bijvoorbeeld de zorg voor elkaar).  Senioren Heerhugowaard wil daarom wijken waar het prettig wonen is en waar bewoners elkaar ontmoeten en samen leven.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

 • Senioren Heerhugowaard vindt het vanzelfsprekend dat omwonenden vanaf het begin meepraten bij nieuwbouwplannen in de wijk. Alleen zo kunnen de wensen en goede ideeën van buurtbewoners ook meegenomen worden in de plannen en dan krijgen we bouwplannen die ook echt in de buurt passen.
 • De wijkpanels en de buurthuizen willen wij weer terug in alle wijken en Senioren Heerhugowaard vindt dat deze actief ondersteund moeten worden door de gemeente.
 • Wij willen een combinatie van ontmoetingsplekken en betaalbare ruimte voor verenigingen en een gemeente die burgerinitiatieven op dit gebied actief ondersteunt. Het is belangrijk om initiatieven en activiteiten te bevorderen om eenzaamheid onder jong en oud terug te dringen.
 • Stichting MET Welzijn Heerhugowaard kan dan in de buurthuizen een vast aanspreekpunt zijn waarbij zij het centrum vormen voor informatie over zorgvoorzieningen en welzijn.
 • Alle openbare gebouwen en openbare ruimten moeten toegankelijk zijn (of gemaakt worden) voor mensen met een beperkte mobiliteit.
 • Senioren Heerhugowaard wil dat het maaibeleid verbeterd wordt en meer netheid van de wijken door een betere aanpak van zwerfafval en bijplaatsingen bij de afvalparkjes in de wijken.
 • Ook willen we meer afvalbakken voor hondenpoep en de verstrekking van hondenpoepzakjes op centrale plaatsen waar veel honden worden uitgelaten.
 • De parkeernorm bij inbreilocaties moet minimaal 1,5 zijn, dus anderhalve parkeerplek per woning. Bij nieuwbouwlocaties minimaal 2,0.

Zorg

Elke Heerhugowaarder moet de zorg krijgen die nodig is en heeft het recht te kiezen tussen zolang mogelijk in het eigen vertrouwde huis te kunnen blijven wonen en wonen met anderen. We zetten ook in op preventie om de het nodig hebben van zorg of zwaardere zorg zo lang mogelijk uit te stellen.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

 • Senioren Heerhugowaard gaat uit van zorg zo veel als nodig en zo licht als mogelijk, zonder hoge eigen bijdrage.
 • Er wordt aandacht besteed aan het verlenen van zorg op maat. Hierdoor kunnen ouderen ervoor kiezen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Door praktische zorg aan te bieden, kan meer veiligheid worden geboden en wordt het onderhouden van sociale contacten makkelijker waardoor het thuis blijven wonen mede wordt gestimuleerd. Het uitgebreid toepassen van de laatste technologische en digitale ontwikkelingen bij en voor ouderen en het invoeren van snel internet in heel Heerhugowaard is daarbij van cruciaal belang. Wij ondersteunen initiatieven die de digitale vaardigheid bij ouderen stimuleren.
 • In de huidige tijd gaan mensen pas naar een verpleeghuis als het echt niet anders kan. Het verzorgingstehuis bestaat niet meer. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat ouderen en chronisch zieken zo lang mogelijk thuis blijven wonen en een beroep doen op verpleegkundige en/of huishoudelijke hulp van zorginstellingen. Veel van de mensen, zeker wanneer ze alleenwonend zijn en weinig financiële middelen hebben, zijn eenzaam. Ze komen weliswaar veelal in aanmerking voor dagbesteding, maar maken daar geen gebruik van omdat ze het te ver weg vinden of omdat ze vrezen er niemand te kennen. Daarom wil Senioren Heerhugowaard dat er meer kleinschalige dagbesteding in de eigen buurt georganiseerd wordt, zo mogelijk ingebed in een breder activiteitenpalet, bijvoorbeeld in de buurthuizen. Kleinschalige opvang in de eigen buurt heeft als voordeel dat men meer mensen ontmoet die men kent en waarmee men ook buiten de dagbesteding om gemakkelijker contact onderhoudt, daardoor is het minder anoniem.
 • Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. Wij willen tijdelijk vervangende zorg door professionals of vrijwilligers om mantelzorgers te ontlasten.
 • In een Respijthuis, maar ook in speciaal daarvoor ingerichte kamers in verzorgings- of verpleeghuizen kunnen mensen dan logeren die zorg nodig hebben, ter ontlasting van mantelzorgers.
 • Door de sterke vergrijzing is er ook een toenemende vraag naar een hospice in Heerhugowaard. Senioren Heerhugowaard wil dat de gemeente een dergelijk initiatief ondersteunt.
 • Senioren Heerhugowaard vindt het belangrijk dat Heerhugowaard een dementievriendelijke gemeente te zijn. Dit is essentieel omdat met een ouder wordende gemeente het aantal dementiepatiënten toeneemt. Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn en nu al te beginnen met het verkennen van de mogelijkheden om deze mensen te kunnen begeleiden nu en in de toekomst. Maar ook de gemeenschap kan beter voorbereid worden op het omgaan met dementerenden.
 • We vinden het belangrijk dat het PGB (persoonsgebonden budget) in stand wordt gehouden. Het PGB  geeft keuzevrijheid bij het afnemen van zorg en hulp.
 • Senioren Heerhugowaard wil dat de gemeente voorlichting geeft over bestaande voorzieningen en regelingen aan ouderen samen met de aanwezigheid van een laagdrempelig loket voor de gemeentelijke voorzieningen. Er is een goede afstemming tussen de voorlichtingspunten in de wijken en het gemeentelijk loket.
 • De gemeente zet in op preventie voor ouderen, op gezond ouder worden. We investeren in preventieve programma’s, bijvoorbeeld samen met de GGD, sport- of welzijnsorganisaties. We faciliteren sport- en beweegprogramma’s en burgerinitiatieven, zodat senioren meer gaan bewegen. Denksporten zoals kaarten of schaken zijn belangrijk om ouderen ook geestelijk soepel te houden.
 • Wij steunen het succesvolle project Samen Oud, als goed voorbeeld waarin gewerkt wordt met zorgteams voor ouderen. Huisartsen zijn hierin de spil, zij werken samen met een wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur.
 • We hebben de kwaliteit van leven van ouderen in onze gemeente goed in beeld en zetten onze capaciteiten in om dit te realiseren. Hiertoe benutten wij de rapportages per gemeente van www.mijnkwaliteitvanleven.nl om  verbeteringen door te voeren.
 • We willen een gecoördineerde voorlichting over gevaren in en om het huis. Denk aan valpreventie, brandpreventie, hoe om te gaan met beperkte mobiliteit en vluchten bij brand. De Veiligheidsregio kan dit op zich nemen.
 • Ook roze ouderen moeten zich thuis kunnen voelen in een zorginstelling. We zijn er daarom voorstander van dat onze woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen het certificaat Roze Loper halen. De gemeente kan dit in gespreken met deze instellingen bespreekbaar maken.
 • In Heerhugowaard dient een eigen huisartsenpost te komen, bereikbaar voor iedere Heerhugowaarder.
 • Wij steunen het pleidooi van de coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving. Dat betekent:
  • de gemeente en zorgkantoren maken integraal ouderenbeleid, waarbij ze ouderen centraal stellen én betrekken.
  • de gemeente zorgt dat hulp makkelijk vindbaar, voldoende inzetbaar en van goede kwaliteit is via:
  • (onafhankelijke) cliëntondersteuners die meedenken met de oudere over hoe zijn wensen te realiseren zijn. Ook als het gaat over zorg op de grens van verschillende wetten;
  • toegankelijke informatievoorziening: digitaal, schriftelijk én persoonlijk (loketten);
  • sociale netwerken en een gerichte aanpak van eenzaamheid.
  • de gemeente maakt integraal beleid om mantelzorgers beter te informeren over ondersteuning. Ook als zij in een andere gemeente wonen dan de zorgvrager.
  • de gemeente zorgt voor voldoende respijtzorg inkopen en inzetten om mantelzorgers te ontlasten.
  • de gemeente stimuleert dat er ontmoetingsplekken in elke wijk komen voor daginvulling die aansluit bij de interesses van ouderen.
  • de gemeente stimuleert laagdrempelige zorg, ondersteuning en activiteiten in elke wijk die ouderen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig en actief te blijven.
  • de gemeente stimuleert lokale en regionale organisatiekracht voor opbouw en onderhoud van lokale/regionale netwerken van hulpverleners. Vanuit deze netwerken kunnen zij proactief persoonsgerichte en samenhangende zorg in de buurt bieden. Dit vraagt een stabiele financiële basis.
  • de gemeente zorgt dat het zorgaanbod buiten kantoortijden past in een samenleving waar ouderen langer thuis wonen.
  • de gemeente stimuleer en waar nodig faciliteert en organiseert de totstandkoming van een informatiepunt in de wijk voor ouderen waar zij informatie en ondersteuning krijgen.
  • de gemeente stimuleert samenwerking tussen ouderen, gemeenten, ministeries (BZK/VWS/VenJ/IenM), woningcorporaties, openbaar vervoerders en andere partijen op het gebied van wonen en woonomgeving.
  • de gemeente stimuleert lokaal regionale oplossingen en de initiërende rol van gemeenten hierbij.
  • de gemeente stimuleert gemeenten om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid te bevorderen. Bijvoorbeeld door het creëren van ontmoetingsruimten, stimuleren van gezamenlijk gebruik van faciliteiten, en het organiseren van maaltijden en activiteiten.

Verkeer

Een optimale bereikbaarheid is belangrijk voor Heerhugowaard, zowel voor auto, fiets, voetganger als het openbaar vervoer. Het moet ook veilig zijn om aan het verkeer deel te nemen.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

 • We willen dat alle kruispunten en oversteekplaatsen nader beschouwd worden of
  verbeteringen op de veiligheid mogelijk zijn.
 • Meer duidelijkheid op fietspaden, duidelijke bewijzering of een fietspad één- of twee-richtingsverkeer toestaat.
 • We willen brede, goed onderhouden trottoirs en fietspaden met voldoende ruimte voor rolstoelen, kinderwagens, rollators, scootmobielen, scooters en e-bikes. Doorgangen
  dienen vrijgehouden te worden door obstakels systematisch te verwijderen, bijvoorbeeld bij het station.
 • Bij (her)inrichting van buurten en kruispunten wordt rekening gehouden met langzame voetgangers, mensen met een rollator of scootmobiel en e-bikes.
 • Binnen de bebouwde kom alleen elektrische/fluisterbootjes toestaan voor de kleine pleziervaart, met uitzondering voor historische vaartuigen.
 • Openbare verlichting met behulp van moderne technologie optimaal inrichten om zo de veiligheid te bevorderen.

Veiligheid

In Heerhugowaard dient iedereen zich 24 uur per dag veilig te voelen.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

 • De wijkagenten en toezichthouders dienen zichtbaar aanwezig te zijn, bekend te zijn voor de bewoners en makkelijk bereikbaar.
 • Overlast door jongeren, buren en horeca moet worden aangepakt en beperkt.
 • Onderzoeken of er vanuit veiligheidsoogpunt, milieu en overlast draagvlak is voor een vuurwerkverbod in bepaalde delen van Heerhugowaard gecombineerd met een
  centrale vuurwerkshow.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. Zonder vrijwilligers komt het
sociale leven in Heerhugowaard tot stilstand. Het blijft wel belangrijk om een duidelijke scheiding te hebben tussen vrijwilligers werk en betaald werk.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

 • Vrijwilligers zijn belangrijk voor Heerhugowaard en verdienen het om door de gemeente gesteund en gewaardeerd te worden.
 • Vrijwilligers mogen geen betaald werk verdringen.
 • Senioren Heerhugowaard wil dat de Keukentafelgesprekken kwalitatief in orde zijn en zorgvuldig verlopen. Op basis van deze gesprekken wordt bepaald hoeveel zorg en ondersteuning er nodig is. We willen daarom onafhankelijke cliëntondersteuning, waarbij vrijwilligers van de ouderenorganisaties kunnen worden benut.

Inkomen

Ook met een laag inkomen moet het mogelijk zijn om deel te kunnen nemen aan de Heerhugowaardse samenleving.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

 • Onder senioren is er veel stille armoede. Daarom dient de gemeente meer bekendheid en informatie te verstrekken over de mogelijkheden voor toeslagen en andere voorzieningen.
 • Met betrekking tot schuldhulpverlening willen we sterk inzetten op preventie.
 • In Heerhugowaard dient weer een loket voor de sociale dienst aanwezig te zijn.
 • De gemeente biedt persoonlijke begeleiding voor 50-plussers met een bijstandsuit-
  kering om ze weer aan een baan te helpen.
 • We steunen de wens om te komen tot een CAO voor werknemers die werkzaam zijn onder de participatiewet. Elke werknemer heeft recht op goede arbeidsvoorwaarde, zoveel als mogelijk vastgelegd in een CAO.

Cultuur en cultuurhistorie

Cultuur vormt ons, laat zien wie we zijn, wat we delen en wat ons onderscheidt.

Cultuurhistorie toont onze gezamenlijke geschiedenis, laat zien waar ons huidige
omgeving uit voort gekomen is. Maar cultuur en cultuurhistorie is natuurlijk ook gewoon leuk en een goed vorm van ontspanning.

We willen aandacht voor cultuur en cultuurhistorie door in te zetten op onderstaande punten:

 • We willen aandacht voor cultuur en cultuurhistorie door in te zetten op onderstaande punten.
 • Voor het Poldermuseum, het Praalgraf van Brederode en de overige monumenten in Heerhugowaard moet ondersteuning blijven.
 • Wij willen cultuur (waaronder Cool) betaalbaar maken en houden.
 • We willen dat niet-commerciële popculturele activiteiten, waaronder frisfeesten, een verliesgarantieregeling kunnen krijgen.

Verenigingsleven en sport

Verenigingen bieden Heerhugowaarders de mogelijkheid gezamenlijk een hobby uit te oefenen en elkaar te ontmoeten. Er zijn veel verenigingen in Heerhugowaard, van sport en toneel tot muziek en volkstuinen.

Omdat alle verenigingen belangrijk zijn voor de samenhang in Heerhugowaard
willen we inzetten op de onderstaande punten:

 • Senioren Heerhugowaard wil dat verenigingen blijvend ondersteund worden in hun
  activiteiten.
 • Voor alle leeftijdscategorieën, van piepjong tot op hoge leeftijd, is sporten en bewegen belangrijk. Een gezonde geest in een gezond lichaam komt het leren ten goede, het remt het beroep op de gezondheidszorg af en mensen komen door te sporten en bewegen in contact met elkaar. Senioren Heerhugowaard wil daarom dat de sportvoorzieningen in stand worden gehouden.
 • We willen de jaarlijkse huldiging van onze sportkampioenen prolongeren.
 • Er is sprake van een landelijke trend, die zich ook doorzet in onze gemeente en die veroorzaakt wordt door gelijktijdige ontgroening en vergrijzing, en door gewijzigde sport- en bewegingsvoorkeuren. Deze trend komt er op neer dat de traditionele verenigingsdeelname op het gebied van sporten en bewegen afneemt ten gunste van individuele dan wel groepsgewijze sportbeoefening in de openbare ruimte. De gemeente dient deze transformatie optimaal te faciliteren. Dit betekent dat de openbare ruimte meer op sportbeoefening (met name in parken en andere groene infrastructuur) ingericht
  dient te worden (bijvoorbeeld fitnessparcours, gymnastiektoestellen). Vanzelfsprekend dient voldoende budget beschikbaar te komen voor de aanleg en het onderhoud van een meer op sportbeoefening ingerichte openbare ruimte.
 • Bestaande programma’s die het bewegen voor ouderen stimuleren worden ge-
  continueerd en geïntensiveerd. Niet alleen levert sporten tot op hoge leeftijd positieve gezondheidseffecten op maar via deze programma’s worden ouderen ook met elkaar in contact gebracht.

Evenementen

Evenementen zorgen voor een bruisend en levend Heerhugowaard. Heerhugowaarders ontmoeten elkaar op de kermis, bij de Tour de Waard, de nieuwjaarsduik en Mixtream. Enige overlast is onvermijdelijk, overmatige overlast kan voorkomen worden.

Senioren Heerhugowaard wil een bruisende stad voor iedereen door in te zetten op de onderstaande punten:

 • De aanvraag van een vergunning moet eenvoudig zijn en de eisen niet onnodig zwaar. De procedure voor de aanvraag van de vergunning voor regelmatig terugkerende evenementen moet veel eenvoudiger worden waarbij alleen de wijzigingen getoetst worden.
 • Er dienen duidelijke en handhaafbare regels te zijn om overlast tegen te gaan en er moet direct worden opgetreden bij overlast.

Financiën

Senioren Heerhugowaard staat voor een behoudend, duurzaam en evenwichtig financieel beleid.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

 • De top van organisaties die betaald worden met gemeenschapsgeld verdient niet meer dan de Balkenendenorm.
 • Senioren Heerhugowaard wil niet dat de OZB wordt verhoogd, zowel voor bewoners als voor bedrijven, alleen inflatiecorrectie toepassen. De overige gemeentelijke diensten moeten kostendekkend zijn.
 • De financieringskosten van leningen drukken zwaar op de begroting. We zullen heel kritisch moeten zijn op het afsluiten van nieuwe leningen. Bij nieuwe leningen een overeengekomen  bedrag per jaar vastleggen voor het aflossen ervan. Waar mogelijk de rentelasten van bestaande leningen omlaag brengen.
 • Externe adviseurs en tijdelijk personeel dienen niet exorbitant betaald te worden en we dienen terughoudend te zijn met externe inhuur.
 • Senioren Heerhugowaard wil de parkeertarieven op het huidige lage niveau houden, niet op nieuwe locaties betaald parkeren invoeren en dat de parkeervergunningen voor bewoners gratis blijven.

Bedrijven

Senioren Heerhugowaard staat voor het actief stimuleren van een goed vestigings- en ondernemersklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemingen. We moeten een actieve concurrentiepositie innemen ten opzichte van andere gemeenten.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

 • We willen dat winkeliers bij de planning van werkzaamheden en onderhoud betrokken worden om zo onnodige omzetderving te voorkomen. Er wordt ook tijdig gecommuniceerd over te plannen werkzaamheden.
 • Faciliteer bedrijfsinvesteringszones, deze kunnen een impuls geven aan een winkelgebied of bedrijventerrein. Alle ondernemers betalen mee dan aan collectieve investeringen.
 • We vinden het belangrijk dat de weekmarkt in Centrumwaard behouden blijft en
  gestimuleerd wordt. Braderieën worden gestimuleerd.

Samenwerking andere gemeenten

Er zijn veel onderwerpen waarop Heerhugowaard succesvol samenwerkt met andere gemeenten. De democratische controle door de gemeenteraad is hierbij echter in het geding. We willen profiteren van de positieve kanten van samenwerking met andere gemeenten en de controle verbeteren.

Om dit te bereiken zetten we in op de onderstaande punten:

 • Wij staan positief tegenover een ambtelijke fusie met Langedijk. We willen balies en loketten behouden in de eigen gemeente,  zowel voor de bewoners van Langedijk als Heerhugowaard.
 • We willen een beter toezicht op regionale samenwerkingsverbanden die gefinancierd worden met gemeentelijke bijdragen, op resultaten en efficiency.
 • De gemeenteraad moet meer grip krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. Dit kunnen we onder andere doen door vroegtijdig met de andere gemeenteraden te overleggen zodat gezamenlijke bijsturing nog mogelijk is.

Duurzaamheid

Het klimaat verandert en dat heeft ook (nadelige) effecten op het leven in Heerhugo-waard. Heerhugowaard heeft daarom als ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
Senioren Heerhugowaard steunt dit.

Om de klimaatverandering te verminderen en de nadelige effecten daarvan op te vangen zetten we in op onderstaande punten:

 • Om de klimaatverandering te verminderen en de nadelige effecten daarvan op te
  vangen zetten we in op onderstaande punten.
 • Alle nieuwbouw van woningen en bedrijven dient aardgasvrij en zo veel mogelijk emissie-
  neutraal te worden gebouwd.
 • Senioren Heerhugowaard wil dat zo veel mogelijk bestaande woningen op het warmtenet aangesloten worden. Huiseigenaren worden gestimuleerd en geholpen om zoveel mogelijk woningen te kunnen laten profiteren van de kansen die het warmtenet biedt.
 • Afvalscheiding wordt het beste bereikt door nascheiding. Senioren Heerhugowaard wil dat de HVC daartoe overgaat zodat alleen nog groen, grijs, papier en glas gescheiden hoeft te worden ingezameld. Alle afvalcontainers worden minimaal eens per twee weken geleegd.
 • Meer groen in de stedelijke omgeving speelt in de bestrijding van de hittestress en water-
  overlast een belangrijke rol. Er zal moeten worden bezien hoe dat kan worden ingepast. Voldoende parkeerplaatsen zijn immers ook belangrijk.
 • Duurzame opwekking van energie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd maar mag geen hinder voor omwonenden veroorzaken.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!