Senioren Dijk & Waard

Contact & ANBI

Correspondentie:
Senioren Dijk&Waard
pjvdhorst@seniorenheerhugowaard.nl

 

 

Onze fractie komt twee keer per maand bij elkaar om de commissievergaderingen en de raadsvergadering voor te bespreken. U bent dan van harte welkom als u ons wilt spreken over een onderwerp op de agenda of iets anders dat u bezig houdt en waarvan u vindt dat de raadsleden er van op de hoogte moeten zijn. Het is raadzaam om vooraf contact op te nemen omdat de vergadervleugel van het gemeentehuis niet openbaar toegankelijk is. Over het algemeen is het fractieoverleg op een maandagavond vanaf 19:30.
Contactgegevens Annette Valent: agroot@seniorenheerhugowaard.nl of 06-52528589

ANBI

Vereniging Senioren Heerhugowaard heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd.
Wanneer dit wordt toegekend dan betekent dit dat, als u een gift overmaakt op rekeningnummer NL41INGB0006296813 t.n.v. Vereniging Senioren Heerhugowaard, u deze van uw inkomstenbelasting af kunt trekken. Op dit moment kunt u giften aan ons nog niet aftrekken. Kijk voor meer informatie op: <ahref=”https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi”>https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi

Om t.z.t. uw giften te kunnen verantwoorden, delen wij de volgende gegevens met u:

 • Vereniging Senioren Heerhugowaard is een vereniging en politieke partij in Heerhugowaard. De leden die tevens raadslid zijn vormen een fractie in de gemeenteraad van Heerhugowaard onder de naam Senioren Heerhugowaard.
 • Het fiscaal nummer (RSIN) van Vereniging Senioren Heerhugowaard is 853402656, Kamer van Koophandel-nummer is 59280638.
 • Alle contactgegevens van de partij vindt u op onze pagina Contact & ANBI.
 • Zowel de samenstelling van het bestuur als de namen van de bestuursleden staan onder het menu Bestuur op de pagina Wie is wie
 • Onze doelstelling wordt beschreven in artikel 2 van onze statuten. Deze luidt:

  Het doel van de vereniging is: (a) het creëren van optimale leefomstandigheden voor de inwoners van Heerhugowaard; (b) de burgers van Heerhugowaard optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming.

 • Ons beleidsplan vindt u onder het kopje Drijfveren.
 • Vereniging Senioren Heerhugowaard heeft geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit. De vereniging ontvangt giften en inkomsten uit de jaarlijkse ledencontributie en uit een maandelijkse bijdrage van de raadsleden.
 • De uitgevoerde activiteiten van Vereniging Senioren Heerhugowaard bestaan uit het organiseren van de verkiezingscampagne en het houden van ledenvergaderingen.
  De meest actuele vastgestelde financiële verantwoording vindt u hier. Daarin is ook informatie opgenomen over het beheer en besteding van het vermogen van de vereniging. Kortgezegd bestaan de inkomsten uit de contributie en uit giften van o.a. de raadsleden. Uitgaven zijn vooral gericht op (reservering voor) de verkiezingscampagne en de website.

ANBI-JV definitief 2018 Senioren Heerhugowaard


Huishoudelijk reglement:
https://seniorenheerhugowaard.nl/wp-content/uploads/2020/08/Huishoudelijk-reglement-v-5.0.pdf


Privacyverklaring:
https://seniorenheerhugowaard.nl/wp-content/uploads/2020/08/Privacyverklaring-versie-3.0.pdf


Statuten:
https://seniorenheerhugowaard.nl/wp-content/uploads/2020/08/Statuten-na-wijziging-januari-2020.pdf


Giftenreglement:
https://seniorenheerhugowaard.nl/wp-content/uploads/2020/08/Giftenreglement-versie-3.0.pdf

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!